კოლონების დაკვალვა

კოლონების დაკვალვა

კოლონების ( ღერძების ) დაკვალვა წარმოადგენს არქიტექტორის მიერ შედგენილი პროექტის შესაბამისად კოლონების ღერძების უზუსტეს მოძიებასა და მათ დაფიქსირებას (დაკვალვას). ღერძების ზუსტი დაკვალვა განსაზღვრავს შენობის სიმყარეს და ხანგრძლივ საექსპლუატაციო ვადას. ამისათვის აუცილებელია დაკვალვა მოხდეს მაღალტექნოლოგიური გეოდეზიური აპარატურის მეშვეობით. საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე აუცილებელია კოლონის ღერძების საბოლოო დაკვალვა განხორციელდეს მაღალი ხარისხის ტახეომეტრით.

დაუშვებელია: თანამედროვე გეოდეზიური აპარატურის (ჯიპიესისა და ტახეომედრის) გარეშე სხვა ნებისმიერი ხელსაწყოთი თუ მეთოდით ზემოთ აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება.

აპარატურა და მეთოდიკა რომელსაც ჩვენი სპეციალისტები იყენებებ არის იდენტური იმის რაც გამოიყენება ამერიკულ ბაზარზე, როგორც კერძო საცხოვრებელი სახლების, ასევე მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობის პროცესში.